Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Privacy Protocol Participatieraad

 

Privacy Protocol Participatieraad

De Participatieraad respecteert uw privacy. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens. Alleen als u het contactformulier invult of op een
andere wijze informatie van ons vraagt, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens
kunnen uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres zijn. Deze gegevens betreffen u als
natuurlijke persoon.
Als u onze website bezoekt of contact opneemt via Facebook, geeft u ons in sommige
gevallen ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.
Indien wij op een andere manier gegevens van u ontvangen dan bewaren we dat uitsluitend
na uw toestemming per mail via info@participatieraadbronckhorst.nl.
De Participatieraad heeft uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:
 uw verzoek te beoordelen en af te handelen;
 contact met u op te nemen;
 u uit te nodigen voor een bijeenkomst.
De Participatieraad bewaart uw gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is
afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na afhandeling van het
contact over de aangegane zaak worden de gegevens na maximaal 1 jaar vernietigd. De
Participatieraad bewaart en verwerkt geen meldingen van individuele aard.
De Participatieraad neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en
andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij gaan zorgvuldig
en veilig om met uw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten
over hoe wij omgaan met uw gegevens of omdat u het ergens niet mee eens bent.
Hieronder wordt aangegeven wat uw rechten zijn:
 u kunt een klacht indienen als u vindt dat de Participatieraad onzorgvuldig is
omgegaan met uw privacy. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te
handelen. U kunt de klacht per mail sturen naar info@participatieraadbronckhorst.nl.
 op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht is van toepassing als uw klacht bij de
Participatieraad niet naar tevredenheid is afgehandeld. Dit recht heeft alleen
betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van andere personen.
 desgewenst kunt u inzien welke gegevens van u bij ons zijn vastgelegd. Zo kunt u
controleren of de gegevens kloppen en op een juiste wijze zijn gebruikt.
 Bent u het niet eens met de inhoud hiervan of vindt u dat de Participatieraad ten
onrechte geweigerd heeft u inzage te geven, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
 Als u onjuistheden vindt in uw persoonsgegevens of vindt dat de gegevens niet van
belang zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, kunt u een verzoek indienen uw
gegevens te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag
wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij om een legitimatie.

 U kunt de Participatieraad vragen uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. Dit
is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als uw gegevens
voor commerciële doeleinden verzameld worden of u een bijzondere persoonlijke
reden heeft u te verzetten.
Iedere betrokkene binnen de Participatieraad zorgt voor een goede, zorgvuldige en veilige
omgang met uw persoonsgegevens.

Vastgesteld door de Participatieraad op 5 oktober 2020.