De Participatieraad heeft tot doel het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over
alle aangelegenheden van beleid inzake het sociaal domein, in het bijzonder de Wmo
2015, de Participatiewet en de Jeugdwet betreffende. De Participatieraad richt zich daarbij
met name op maatregelen ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie van
inwoners in de Bronckhorster samenleving, uitgaande van het belang van deze inwoners.
In de verordening worden diverse aspecten van de Participatieraad beschreven.

In de bijgesloten PDF staat de volledige verordening.

Raadsbesluit verordening PR (1)